Metsä tarvitsee sinua.

Suomessa on välittömästi aloitettava ekologinen jälleenrakennus, jossa metsätaloutemme ja koko yhteiskuntamme sopeutetaan planetaaristen rajojen sisään. Tämä edellyttää ympäristölle ja ilmastolle haitallisten alojen supistamistaa ja työvoiman ohjaamista ekologisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaiden töiden pariin, kuten ennallistamiseen ja hoivaan.

Metsäkapinassa vaadimme

1. Loppu luonnon riistolle – metsät ja monimuotoisuus etusijalle

Vaadimme oikeudenmukaista siirtymää, jossa hakkuumääriä lasketaan maakuntakohtaisesti ekologisesti ja ilmaston kannalta kestävälle tasolle (1). Hallituksen on välittömästi suojeltava kaikki luonnonmetsät (2), suojeltava 30 % Suomen maa- ja vesialueista (3) sekä pysyvästi kasvatettava hiilinieluja (4).

2. Leikataan ympäristölle ja ilmastolle tuhoisista tuista, ei köyhiltä

Vaadimme, että hallitus ei leikkaa luonnonsuojelun määrärahasta tai sosiaaliturvasta, vaan kohdistaa leikkaukset ympäristölle ja ilmastolle haitallisiin tukiin sekä rikkaille osoitettuihin verohelpotuksiin. Hallituksen on ekokriisin keskellä tuettava haavoittuvimpia ihmisryhmiä, kuten pienituloisia, sairaita, vammaisia, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. (5)

[expand]

Alaviitteet
  1. Hakkuutaso on laskettava korkeintaan ekologisesti kestäväksi todetulle 60 miljoonan kuution vuositasolle (123).

  2. Luonnonmetsä on yhteisnimitys luonnontilaisille sekä luonnontilaisen kaltaisille vanhoille metsille. EU:n biodiversiteettistrategiassa  velvoittaa suojelemaan kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät, ja tämä on myös kirjattu uuteen hallitusohjelmaan. Strategiassa mainitaan myös 30 % suojelutavoite, johon velvoittaa myös YK:n biodiversiteettisopimus.

  3. Nykyisin Suomen pinta-alasta on suojeltu noin 10 %, ja Suomen metsistä on pysyvästi suojeltu hakkuilta vain hieman yli 6 %. Lisäsuojelu on tehtävä maakuntakohtaisesti eli tasapuolisesti jokaiseen maakuntaan kohdistuen, jotta suojeluverkosto ulottuu kattavasti joka puolelle Suomea. Lisäsuojelun tulee edustaa eri luontotyyppejä ja verkottua mahdollisimman hyvin keskenään ja kohdistua monimuotoisuudeltaan rikkaisiin alueisiin. Suojelu täytyy toteuttaa saamelaisten itsemäärämis- ja maankäyttöoikeutta kunnioittaen, ja metsien tilaa heikentävien hankkeiden tukeminen ja valmistelu Saamenmaalla on lopetettava.

  4. Hiilinielu ja -varasto on kasvatettava mahdollisimman suureksi, sillä Suomesta ja kaikista muistakin maista on tultava hiilineutraaliuden jälkeen hiilinegatiivisia yhteiskuntia. Hiilinegatiivisuuden saavuttaminen on välttämätöntä ihmiskunnalle elinkelpoisen planeetan säilyttämiseksi. Vasta hiilinegatiivisuuden myötä ilmakehän CO2-tasot ja keskilämpötila voidaan saada laskuun ja aiheutetut vahingot osittain korjattua.

  5. Ekologisessa jälleenrakennuksessa työvoimaa tullaan ohjaamaan ekologisesti ja yhteiskunnallisesti erityisen arvokkaiden töiden pariin, ja erityisen saastuttavia teollisuuden aloja tullaan ajamaan alas. Alas ajettavien alojen työntekijöille ja alkutuottajille tulee tarjota tarvittava taloudellinen ja sosiaalinen tuki ja mahdollistaa uudelleenkouluttautuminen. Meidän tulee rakentaa kohtuusyhteiskunta, jossa ylikuluttavaa ja saastuttavaa toimintaa ei edes osata kaivata, ja mielekkäämpi elämä ja kestävä työ on mahdollista kaikille.

[/expand]

Suomalaista luontoa voi suojella vain Suomessa

Luontokato ei kiihdy, vaan sitä kiihdytetään. Ilmasto ei kuumene, vaan sitä kuumennetaan. Suomen velkataakoista raskainta, ekologista velkaa, kurotetaan kestämättömiin mittoihin. Poliittiset päättäjämme ja valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus ovat viime vuosina romahduttaneet hiilinielumme hakkaamalla sen pääosin selluksi ja energianlähteeksi.

Suomen luontotyypeistä joka toinen on uhanalaisia, metsien luontotyypeistä jopa kolme neljäsosaa. Kaikista Suomen uhanalaisista lajeista noin kolmannes, 833 eliölajia, elää ensisijaisesti metsissä.

Suurin yksittäinen syy uhanalaisuudelle on nykyinen selluntuotantoa palveleva tehometsätalous. Liian isot hakkuumäärät ja varsinkin avohakkuut ja muut päätehakkuut ovat johtaneet elinympäristöjen pirstoutumiseen ja heikkenemiseen sekä hiilinielujen romahtamiseen.

Hiilinielut ja -varastot

On tunnustettava, että metsävaramme eivät riitä kaikkeen. Vaadimme oikeudenmukaista siirtymää, jossa hakkuumääriä lasketaan maakuntakohtaisesti ekologisesti ja ilmaston kannalta kestävälle tasolle.

Suomen hallituksen on kuunneltava valtion omia tutkimuslaitoksia ja tiedepaneeleja, ja mahdollistettava hiilinielun nopea elpyminen sekä pysyvä kasvattaminen: kestävä vuotuinen hakkuutaso Suomessa ei voi olla juurikaan 60 miljoonaa kuutiota suurempi. Vuonna 2022 hakkuutaso oli 75 miljoonaa kuutiota.

Hiilinielujen elvyttämisen lisäksi Suomen on aloitettava niiden pysyvä kasvattaminen hiilinegatiivisuuden saavuttamiseksi. Vasta hiilinegatiivisuuden myötä ilmakehän CO2-tasot ja keskilämpötila voidaan saada laskuun ja aiheutetut vahingot osittain korjattua.

Tämä ja tulevat vuosikymmenet ovat kriittisen tärkeitä ilmaston kuumentumisen pysäyttämiselle ja monien globaalin etelän alueiden elinkelpoisuuden säilyttämiselle. Mitä nopeammin, mitä suuremmaksi ja mitä pysyvämmäksi hiilivarasto saadaan, sitä enemmän saamme hiiltä pois ilmakehästä.

Luonnonmetsät ja 30 % pinta-alasta suojeluun

Pysäyttäkseen luontokadon on hallituksen välittömästi suojeltava kaikki luonnonmetsät, eli luonnontilaiset ja luonnontilankaltaiset metsät.​​ Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan luonnonmetsien lisäksi on välttämätöntä suojella ja ennallistaa myös ihmisen voimakkaasti käsittelemiä metsiä, kuten talousmetsää, jotta ne muodostaisivat laajoja kokonaisuuksia yhdessä sirpalemaisesti esiintyvien pienten luonnonmetsäalueiden kanssa ympäri Suomea. 

Suomen maa- ja vesialueiden suojelua on lisättävä nykyisestä 10 prosentista 30 ​​​prosenttiin. Lisäsuojelu on tehtävä maakuntakohtaisesti eli tasapuolisesti, jotta suojeluverkosto kattaa koko Suomen. Sen on myös edustettava eri luontotyyppejä ja suojelua on kohdistettava monimuitoisuudeltaan rikkaisiin alueisiin, ja niin, että nämä alueet verkottuvat keskenään. Suojelu täytyy toteuttaa saamelaisten itsemäärämis- ja maankäyttöoikeutta kunnioittaen.

Inhimillistä ympäristöpolitiikkaa

Ekokriisi eskaloituu parhaillaan ympäri maapalloa. Suomi osana globaalia pohjoista on kasvattanut taloutensa luonnon, ilmaston ja globaalin etelän kustannuksella.

Samalla Suomi kohtelee ilmastokriisin kiihdyttämiä konflikteja ja ympäristökatastrofeja pakenevia ihmisiä epäinhimillisesti. Rasistisen siirtolais- ja rajapolitiikan ohella Orpon hallitus suunnittelee mittavia leikkauksia kehitysyhteistyöhön.

Hallituksen on ekokriisin keskellä tuettava haavoittuvimpia ihmisryhmiä, kuten pienituloisia, sairaita, vammaisia, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Suomen tulee myös maksaa ilmastovelkansa globaalille etelälle ja lopettaa uuskolonialistisen metsätalouden tukeminen. Metsien tilaa heikentävien hankkeiden tukeminen ja valmistelu Saamenmaalla on lopetettava.

Orpon hallituksen laatimia leikkauksia sosiaaliturvaan ja luonnonsuojelurahoitukseen väitetään pakolliseksi sopeutumistoimeksi. Samanaikaisesti valtio kuitenkin antaa vuosittain lähes 4 miljardia euroa ilmastolle ja ympäristölle haitallisia avustuksia, joiden määrää hallitus on edelleen kasvattamassa samalla, kun se on päättänyt vähentää rikkaiden verotusta.

Orpon hallitus on tehnyt poliittisen valinnan lisätä epätasa-arvoa ja kiihdyttää ekokriisiä, vaikka tarvitsemme päinvastaista kehitystä. Vaadimme, että hallitus ei leikkaa luonnonsuojelun määrärahasta tai sosiaaliturvasta, vaan kohdistaa leikkaukset ympäristölle ja ilmastolle haitallisiin tukiin sekä rikkaille osoitettuihin verohelpotuksiin.

Oikeudenmukainen siirtymä

Suomessa on välittömästi aloitettava ekologinen jälleenrakennus, jossa metsätaloutemme ja koko yhteiskuntamme sopeutetaan planetaaristen rajojen sisään. Tämä edellyttää ympäristölle ja ilmastolle haitallisten alojen supistamistaa ja työvoiman ohjaamista ekologisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaiden töiden pariin, kuten ennallistamiseen ja hoivaan.

Samalla on tärkeää tarjota siirtymän myötä työnsä menettäville työntekijöille tarvittava taloudellinen ja sosiaalinen tuki sekä mahdollistaa uudelleenkouluttautuminen. Tavoitteena on luoda kohtuusyhteiskunta, jossa ylikuluttavaa ja saastuttavaa toimintaa ei edes osata kaivata, ja mielekkäämpi elämä ja kestävä työ on mahdollista kaikille.

Rakkautta ja raivoa

Elokapina tarvitsee sinua, joka haluat ravistella päättäjiä, hallitusta, mediaa ja kanssaihmisiä apaattisuuden vallasta elonkehän kokoisen katastrofin edessä. Suoralla toiminnallaan ja anteeksipyytelemättä kapinalliset jatkuvasti paljastavat, ketkä, mitkä toimet ja millaiset rakenteet ovat vastuussa ekokriisistä, ja ketkä seisovat kriisin hillitsemisen tiellä.

Suuren ihmisjoukon mobilisointi ja organisoituminen on meidän valitsemamme avain sen perinpohjaisen laajan ekologisen jälleenrakennuksen läpiviemiseen, joka tarvitaan mahdollistamaan elämä monissa muodoissaan ylikuumennetussa maailmassa.

Metsäkapinan avulla nostamme esiin Suomen metsäpolitiikan ongelmakohtia ja pyrimme saattamaan sitä kansallisesti ja globaalisti oikeudenmukaisempaan, elologisesti ja sosiaalisesti kestäväämpään suuntaan. Nouse kapinaan metsien, luonnon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämä meidän on tehtävä, sillä kukaan muu ei tee sitä puolestamme. Tässä tilanteessa meillä kaikilla on valinta: voimme myöntyä – tai kapinoida.


⧖ MIKSI KAPINOIDA? ⧖

KAPINOINTI ON VAIKUTTAVAA

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mielenosoitukset todella muuttavat päätöksentekijöiden ja suuren yleisön mielipiteitä. Kapinointi käy muutoksen edellä. Meissä on muutosvoimaa!

KAPINOINTI ON VELVOLLISUUTEMME

Suomessa asuvina olemme osa ylikulutuskulttuuria, joka perustuu maailmanlaajuiselle epätasa-arvolle ja epäoikeudenmukaisuudelle. On jokaisen tästä hyötyvän vastuulla vaikuttaa toimillaan ylikulutuskulttuuria ylläpitävien yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muutokseen.

KAPINOINTI ON VOIMAUTTAVAA

Voimme yhteiskuntana vähentää kulutustamme huomattavasti. Samalla voimme parantaa elämänlaatuamme. Metsäkapinassa näytämme ja koemme yhdessä, millaista muutosta tarvitaan merkitykselliseen ja aidosti kestävään elämään. Toiminta on paras lääke ympäristöahdistukseen.

Kiitos kun luet, osallistut, ja ennen kaikkea, kapinoit ⧖

Liity kapinaan! Yhteinen äänemme kantautuu laajemmalle – voimakkaana mutta lempeänä. Ilmoittaudu osoitteessa metsäkapina.fi

Ilmoittaudu