Lehdistötiedote – vapaa julkaistavaksi heti


Elokapinan oikeus- ja kansalaisfoorumityöryhmät ovat jättäneet Ympäristöministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi. “Suomi tarvitsee viipymättä ilmastolainsäädännön, joka pystyy vastaamaan käsillä olevan ilmasto- ja ympäristökriisin vakavuuteen.”

Elokapinan oikeus- ja kansalaisfoorumityöryhmät ovat jättäneet Ympäristöministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi. Hallituksen ehdotuksessa ilmastopolitiikan tavoitteeksi asetettaisiin Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ja säädettäisiin muun muassa viranomaisten rajatusta velvoitteesta edistää ilmastotavoitteita. Elokapina on pitkään vaatinut, että hallitus asettaa Suomen hiilineutraaliuden tavoitteeksi vuoden 2025 ja aloittaa tarvittavat ilmastotoimet välittömästi.

Marinin hallitus jättää tuleville hallituksille takaportin auki pitämällä ilmastolain heikosti velvoittavana puitelakina, jonka tavoitteiden toteutuminen jäisi tosiasiassa kokonaan päättäjien myöhemmän harkinnan varaan. lImastolain tavoitteet täytyy ulottaa sitovasti kaikkeen olennaiseen viranomaistoimintaan, esimerkiksi rakennus- ja ympäristölupien myöntämiseen.

Ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon aiheuttama ympäristökriisi on kehittynyt ennustettua nopeammin, mikä vaatii myös uutta ja vaikuttavampaa ilmastolainsäädäntöä. Ilmaston lämpenemisen rajaamisen Pariisin sopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen vaatii valtioilta mittavia ja ennen kaikkea pikaisia toimia. Tätä tukevat kansainvälinen tiedeyhteisön näkemykset, sekä esimerkiksi vastikään julkaistun hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti.

Uusi lakiehdotus ei anna suomalaiselle ilmastopolitiikalle työkaluja, joiden avulla Suomi voisi uskottavasti pysyä Pariisin sopimuksen mukaisissa sitoumuksissaan. Elokapinan työryhmät esittävät, että lakiin tulisi kirjata yksiselitteinen tavoite mahdollisimman pikaisesta ryhtymisestä kaikkiin ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon torjumiseksi välttämättömiin toimiin.

Lisäksi Elokapinan työryhmät kritisoivat ehdotettua muutoksenhakumekanismia. Lakiluonnoksen sisältämä muutoksenhakumekanismi saattaa muodostua suppeaksi väyläksi, joka ei takaa oikeusturvaa valtaosalle niistä tahoista, joita ilmastonmuutos ja sen ihmisoikeusvaikutukset koskevat. Elokapinan työryhmät vaativat muutoksenhakupykälän soveltamisalan ja perustelujen selkiyttämistä jatkovalmisteluissa.

Elokapinan työryhmät ehdottavat muutoksenhakutarpeen ennaltaehkäisemiseksi ilmastolakiiin lisättäväksi kansalaisia lainsäädäntöprosessiin osallistavaa ja tutkittua tietoa hyödyntävää ilmastokansalaisfoorumia. OECD:n viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan ilmastokriisi on yksi todiste nykyisen hallintojärjestelmän puutteista käsitellä 2000-luvun viheliäisimpiä ongelmia, minkä vuoksi hallintotavan uudistaminen puntaroivaa demokratiaa lisäten on välttämätöntä. Kansalaisfoorumin vahvuuksia ovat tulevaisuutta ennakoivan politiikan mahdollistaminen ja yhteiskuntarauhaa murentavan polarisaation vähentäminen.

Elokapinan lausunto ilmastolakiin on luettavissa kokonaisuudessaan.

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt: