Kuva: Elokapina - Extinction Rebellion Finland / Reetta Sihto

Elokapina - Extinction Rebellion Finland / Satu Söderholm

Kuva: Elokapina - Extinction Rebellion Finland / Satu Söderholm

Hovioikeuden päätös liittyy viime vuoden maaliskuussa Tampereella käsittelyssä olleeseen Elokapinan mielenosoitukseen. Tuolloin Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 3.3.2022 kymmenen henkilöä syyllisiksi niskotteluun poliisia vastaan, mutta jätti heidät tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus perusteli päätöstään teon vähäisyydellä ja piti sakkorangaistuksen antamista kiinnioton lisäksi kohtuuttomana. Vastaajat oli otettu kiinni alkuillasta klo 19.30–20, ja heidät vapautettiin 8–9 tunnin kuluttua yöllä pikkutunneilla klo 03–05. Mielenosoitus järjestettiin Tampereen Hämeenpuistossa 14.8.2021 https://elokapina.fi/news/press-release/2021/08/14/tampere/.

Käräjäoikeus perusteli maaliskuussa päätöstä: “Rikoslain 6 luvun 12 §:n 4) -kohdan mukaan tuomioistuin saa jättää rangaistukseen tuomitsematta, jos rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana erityisesti, kun otetaan huomioon edellä 6 §:n 3 kohdassa ja 7 §:ssä tarkoitetut seikat tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimet. Rikoslain 6 luvun 7 §:n 1) -kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon myös tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus, jos vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen rangaistus johtaisi näistä syistä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Vastaajien vapaudenmenetysaikaan nähden huomioiden teon vähäisyys sakkorangaistukseen tuomitseminen olisi käräjäoikeuden mielestä kohtuutonta.”

Syyttäjä valitti tuomiosta, minkä jälkeen myös elokapinalliset jättivät vastavalituksen. Syyttäjä totesi valituksessaan, että ”Vapaudenmenetys ei ole ollut vastavalittajille ennalta-arvaamaton seuraamus, eikä sitä ole itsessään pidettävä rangaistuksena teosta. Ottaen huomioon tapauksen yhteiskunnallinen merkitys sekä se, että vastaavantyyppisiä mielenosoituksia on ollut ennen tekoa ja tulee olemaan sen jälkeenkin, rikosoikeudellisella sanktiolla on myös tärkeä yleistävä merkitys.”

Elokapina toteaa, että syyttäjä on oikeassa siinä, että mielenosoituksia, myös kansalaistottelemattomia ilmastomielenosoituksia, oli ollut ennen Tampereen mielenosoitusta ja niitä on ollut lukuisia sen jälkeenkin. Huomion arvoista on, ettei kyse ole ole tavanomaisesta rikollisuudesta, jolla pyritään saamaan itselle hyötyä tai vahingoittamaan toisia vaan pyyteettömästä väkivallattomasta toiminnasta elinkelpoisen maapallon puolesta.

Turun hovioikeus vaikuttaa ymmärtävän tämän todetessaan: “Hovioikeus katsoo, että rangaistuksen tuomitsematta jättäminen ei vaaranna yleisestävyyden toteutumista vastaavien tekojen osalta ottaen huomioon, että vastavalittajille on aiheutunut teostaan tosiasiallinen rangaistukseen rinnastuva seuraamus. Ei ole myöskään aihetta olettaa, että poliisin arvovalta ja kyky tehokkaaseen joukkojenhallintaan vaarantuisi siitä johtuen, ettei vastaajille tuomita mainitun vapaudenmenetyksen lisäksi vielä vähäistä sakkorangaistusta. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sakkorangaistuksen määrääminen olisi laissa tarkoitetulla tavalla tarkoituksetonta. Edellä mainituilla lisäyksillä hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden johtopäätöksen siitä, että vastaajat jätetään rangaistukseen tuomitsematta.”

Oikeuskäytännössä on vaihtelua. Helsingin käräjäoikeudessa Elokapinaan liittyvät tapaukset on keskitetty, ja syyttäjät ovat säännönmukaisesti vaatineet rangaistukseksi kymmentä päiväsakkoa, kuten Tampereellakin, mutta jos vastaajaa on aiemmin edes epäilty vastaavasta rikkomuksesta, on vaatimus nostettu 12 päiväsakkoon. Yhtä useammat niskottelut ovat nostaneet vaatimusta aina kahdella päiväsakolla 14, 16, ja ainakin 18 päiväsakkoon asti. Näitä kovennettuja rangaistuksia on myös tuomittu. Helsingin linjan voisi tulkita painostusyrityksenä saada ihmiset lopettamaan ilmastomielenosoittaminen. Elokapina haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että poliisin toiminta mielenosoituksissa on ihmisoikeusjärjestö Amnestynkin mukaan todistetusti epäjohdonmukaista: https://www.amnesty.fi/uploads/2023/02/raportti_mielenosoitustarkkailu.pdf

Hovioikeuden päätös pohdituttaa Tampereella mukana ollutta Ida Tikkalaa: “Ilmaston lisäksi tässä on kyse demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeudesta osoittaa mieltä. Suomalaiset eivät keskimäärin tiedä – minäkään en aiemmin tiennyt – miten laaja ja vapaa mielenosoitusoikeus täällä on. Poliisilla on oikeus lopettaa mielenosoitus esimerkiksi silloin, kun se aiheuttaa kohtuutonta haittaa liikenteelle, mikä mielestäni ei Tampereella täyttynyt. Muita kriteerejä ovat muun muassa se, jos mielenosoitus aiheuttaa vaaraa ihmisille, ja sitä meidän mielenosoituksemme ei todellakaan aiheuttanut. Suosittelen kaikkia tulemaan mukaan Elokapinan toimintaan ja perehtymään mielenosoitusten oikeutukseen esimerkiksi lukemalla tämän Amnestyn oppaan: https://www.amnesty.fi/uploads/2022/12/tunne-oikeutesi_kokoontumisvapauden-kasikirja_uusin-paivitetty.pdf

Toinen mukana ollut Outi Leskinen on vilpittömän iloinen: “Tuomio ei ole täydellinen, koska olisin halunnut että meidät jätetään tuomitsematta, mutta on tämä toiseksi paras ratkaisu. Toivon, että tämä rohkaisee lisää ihmisiä mukaan!” Niin ikään mukana ollut Elina Kauppila ajattelee, että päätös tuo myös uuden näkökulman kiinniottoihin: “Vaikka poliisilla ei meidän yhteiskunnassa pitäisi olla tuomiovaltaa – muuten kuin sakotusmenettelyssä – se kuitenkin käytännössä päättää mielenosoittajien syyllisyydestä ja rankaisee pitäessään meitä kiinniotettuina tarpeettoman pitkiäkin aikoja. Olen tyytyväinen, että tuomioistuin näkee kiinniotettuna pitämisen rangaistuksena, koska sitähän se on.”

Elokapinan mielenosoittajat ympäri Suomen ovat sitoutuneet harjoittamaan väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta protestoidakseen riittämättömiä ympäristötoimia. Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää ihmiset pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen, sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttamien joukkokuolemien ja sosiaalisen romahduksen riskin. Elokapinallisten puolustuspuheita oikeudessa on julkaistu Elokapinan blogissa: https://blogi.elokapina.fi/otteitaoikeussalista/ ja https://blogi.elokapina.fi/pakkotilalain/.


Yhteydenotot: [email protected]