Metsähallituksen hakkuut ovat meneillään Lopella valtion omistamissa Keihäsjärven metsissä. Elokapinan Metsäkapina ja Luonto-Liiton metsäryhmä ovat paikalla seuraamassa tilannetta ja dokumentoimassa hakattavaksi aiotun metsän luontoarvoja.

Hakkuusuunnitelmat kattavat lähes 60 hehtaaria metsää aivan suojellun Keihässuon vieressä. Nämä metsät ovat hyvin vaihtelevia, osa vanhaa runsaslahopuustoista luonnonmetsää, osa yksipuolisempaa tasaikärakenteista istutusmetsää. Kokonaisuutena koko alue on kuitenkin suojeluarvoinen, sillä se toimisi tärkeänä laajennuksenä viereiselle luonnonsuojelualueelle, joka ilman ympäröiviä metsäalueita on pieni ja eristynyt.

Keihäsjärven hakkuiden uhkaamista metsistä on löytynyt paljon harvinaista, korkeista suojeluarvoista kertovaa lajistoa. Näitä ovat erittäin uhanalainen lahokaviosammal, vaarantuneet aarnisammal ja kantoraippasammal, silmälläpidettävät norjantorvijäkälä ja rakkosammal sekä vanhaa metsää tai muita luontoarvoja indikoivat ruostekääpä, riukukääpä, yövilkka, pallopäärahkasammal ja kantoliuskasammal. Luonto-Liitto ja Elokapina vaativat Metsähallitusta pysyvästi suojelemaan kaikki luonnoltaan arvokkaat vanhat ja luonnontilaiset metsät sekä harvinaisten lajien elinympäristöt.

“Hyvä esimerkki suojelunarvoisista metsistä on aivan luonnonsuojelualueeseen rajautuva kuusivaltainen metsä, jossa on myös paljon monimuotoisuudelle arvokasta haapaa sekä muita lehtipuita. Etelä-Suomen metsien heikon luonnontilan ja vanhojen metsien vähyyden huomioon ottaen tällaisia metsiä ei pitäisi missään nimessä hakata, vaan päinvastoin kaikki luonnonmetsät olisi suojeltava välittömästi”, toteaa Ida Korhonen Luonto-Liiton metsäryhmästä.

Metsähallitus on ennen hakannut arvometsiä Keihäsjärvellä useasti. Luonto-Liitto on ollut vastustamassa hakkuita alueella vuosina 2002, 2003, 2004 ja 2007. Kaksikymmentä vuotta ensimmäisen Lopen metsäkiistan jälkeen Keihäsjärven metsät ovat yhä vailla suojelua ja monia arvokkaita alueita on jo menetetty.

Luonnonmetsien suojelun kiireellisyyden lisäksi Luonto-Liitto ja Elokapina haluavat nostaa esille valtion metsän käytön yleisen kestämättömyyden. Valtion hakkuumäärät ovat liian suuria ja Metsähallituksen tulostavoite liian korkea, jotta metsänhoidossa voitaisiin todella huomioida luonnon monimuotoisuus. Vaikka kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät suojeltaisiin, se ei riittäisi pysäyttämään luontokatoa. Tällä hetkellä Etelä-Suomen metsistä 97% on suojelematta. Vaikka suojelisimme EU:n biodiversiteettistrategian ehdottoman 30% maapinta-alasta, silti 70% maasta ja metsistä jäisi ihmisen hyödynnettäväksi. Tarvitaan laajempia ja yhtenäisempiä suojelualueita sekä vähemmän ja luonnonmukaisempia hakkuita.

Jäämme Keihäsjärvelle seuraamaan tilannetta.

Yhteydenotot:

[email protected]

Elokapina sosiaalisessa mediassa: