Meillä on neljä vaatimusta.

1. Kerro totuus

Hallituksen on julistettava Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätila ja ryhdyttävä säännölliseen kriisitiedotukseen.

Lue lisää.

Keskeisten instituutioiden, kuten hallituksen, viranomaisten, suuryritysten ja tiedotusvälineiden on kerrottava totuus nykytilanteesta. Kymmenien miljoonien ihmisten elinolosuhteet tuhoutuvat jo, ja useiden luonnonjärjestelmien keikahduspisteet ylitetään todennäköisesti lähivuosina. Meidän kaikkien täytyy saada tieto äärimmäisistä, kasautuvista ja epäoikeudenmukaisesti jakautuvista riskeistä, jotka ihmiskunta nyt kohtaa. Myös katastrofaalisen tilanteen historiallisista syistä sekä tarpeesta nopealle poliittiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle muutokselle on tiedotettava.

2. Toimi nyt

Hiilineutraalius pitäisi saavuttaa vuoteen 2025 mennessä1, mutta Suomen valtio on epäonnistumassa tässä ja siten ylittämässä 1,5 asteen mukaisen päästöbudjettinsa.

Hallituksen on välittömästi aloitettava laaja ekologinen jälleenrakennus, jossa suomalainen yhteiskunta sopeutetaan planetaaristen rajojen sisään. Tämä tarkoittaa päästövähennysten nopeuttamista, hiilinielujen kasvattamista, luontokadon pysäyttämistä ja ylikulutuksen lopettamista. Suomessa on saavutettava hiilinegatiivisuus käyttäen keinoja, jotka lisäävät tasa-arvoa ja mahdollistavat mielekkään elämän kaikille. Kunnes kansalaisfoorumi perustetaan vaadimme hallitusta aloittamaan seuraavista toimenpiteistä.

Lue Elokapinan toimenpidelista

3. Vahvistetaan demokratiaa

Hallituksen on kutsuttava koolle satunnaisotannalla valittu koko väestöä edustava kansalaisfoorumi2 tekemään lakialoitteita oikeudenmukaisista ilmasto- ja ympäristötoimista.

Lue lisää.

Puoluepolitiikka ei ole nykyisellään onnistunut vastaamaan ekokriisiin. Siksi ekokriisin torjunnassa on lisättävä tavallisten ihmisten valtaa ja vähennettävä lobbarien ja suuryritysten vaikutusmahdollisuuksia. Kansalaisfoorumi saa tietoa asiantuntijoilta ja asianomaisilta, käy keskusteluja tutkimustiedon pohjalta ja tekee sitten eduskunnalle ehdotuksia sosiaalisesti oikeudenmukaisista keinoista nopeuttaa päästövähennyksiä, pysäyttää luontokato ja lopettaa ylikulutus. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset lakialoitteina vuoden kuluessa.

4. Oikeudenmukainen muutos

Hallituksen on ulko- ja sisäpolitiikassaan asetettava etusijalle kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ja eniten ekokriisistä kärsivät ihmisyhteisöt.

Lue lisää.

Suomen on maksettava oma osuutensa ilmastovelasta globaalille etelälle. Ilmastovelka koostuu globaalin pohjoisen maiden valtavista historiallisista ilmastopäästöistä ja niiden tuhoisista seurauksista. Ilmastovelan nimissä Suomen on ajettava globaalin etelän valtionvelkojen mitätöimistä3 IMF:ssä ja Maailmanpankissa ja lisättävä velatonta ilmastorahoitusta4 näille yhteiskunnille. Suomessa köyhien, pienituloisten, hoivatyöntekijöiden ja maatalousväestön toimeentuloa on reiluuden ja kriisinkestävyyden nimissä parannettava. Saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus ja maankäyttöoikeudet on tunnustettava ja niitä on kunnioitettava.

Periaatteet ja arvot Toimintakonsensus Usein kysytyt kysymykset


  1. Pysyäkseen omalta osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen päästökiintiön rajoissa, Suomen on oltava hiilineutraali vuonna 2025. Laskelmassa otetaan huomioon suomalaisten kotimaassa tuotetut sekä kulutusperäiset hiilipäästöt. Nykypäästötahdilla ylitämme hiilibudjettimme kahdessa vuodessa. Otettaessa huomioon historiallisen ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaate, tulisi hiilineutraalius olla jo saavutettu. Mitä kauemmin hiilineutraaliuden saavuttaminen kestää, sitä hiilinegatiivisempi Suomen on myöhemmin oltava. 

  2. Kansalaisfoorumi on puntaroivan demokratian elin, jonka ideana on tuoda Suomi yhteen pienoiskoossa ja luoda aidosti keskusteleva tila, jonka avulla mahdollistuu puoluelinjat ylittävä ja pitkän aikajänteen huomioiva päätöksenteko. Koko väestöä edustava satunnaisotanta tarkoittaa, että kansalaisfoorumin koostumuksen tulee olla sukupuolen, koulutuksen ja tulotason sekä asuinalueen suhteen edustava. 

  3. Velkojen mitätöinti linkittyy ilmasto- ja ympäristötoimiin. Maailmanlaajuisen ilmastovelkakampanjan idea on velkojen mitätöinnin kautta mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden jättäminen maaperään näillä alueilla. Mitätöinti vapauttaisi alueita nykyisestä velkavankeudesta, joka toimii kansainvälisten suuryritysten eduksi ja luo mekanismin luonnonvarojen riistolle ja kauppaamiselle maailmanmarkkinoille. 

  4. Ilmastorahoitus kohdistuu ilmasto- ja sopeutumistoimiin. Se sisältää myös korvauksia ilmaston kuumentumisesta koituvista menetyksistä ja vahingoista. Rahoituksen saannin tulee koskea vähäpäästöistä globaalia etelää, mutta ei Kiinaa ja rikkaimpia öljyntuottajamaita kuten Saudi-Arabiaa, jotka eivät ilmasto-oikeudenmukaisuuden kannalta ole samassa asemassa.