Vi har fyra krav.

1. Berätta sanningen

Regeringen måste utlysa klimat- och miljönödläge i Finland och vidta regelbunden krisrapportering.

Läs mera.

Centrala institutioner såsom regeringen, myndigheter, storföretag och massmedia måste berätta sanningen om nuläget. Tiotals miljoners människors levnadsförhållanden förstörs redan, och den kritiska tröskelpunkten för ett flertal naturliga ekosystem överskrids sannolikt inom snar framtid. Vi behöver alla få information om drastiska, ackumulerande och orättvist fördelade risker, som mänskligheten nu har framför sig. Vi behöver informeras om historiska orsaker bakom den katastrofala situationen samt om nödvändigheten av en snabb politisk, social och ekonomisk förändring.

2. Agera nu

Kolneutralitet borde nås inom 20251, men Finska staten kommer att misslyckas i sitt mål och överskrider därmed sin utsläppsbudget på 1,5 grader.

Regeringen måste omedelbart starta en omfattande ekologisk återuppbyggnad, där det finska samhället anpassas till de planetariska gränserna. Detta betyder att snabba på reduktionen av utsläpp, öka på kolsänka, stoppa artförlusten och överkonsumtionen. Vi måste uppnå kolneutralitet i Finland genom metoder som ökar jämlikhet och möjliggör ett angenämt liv för alla. Fram till dess att ett medborgarforum grundas, kräver vi att regeringen tar tag i följande åtgärder.

Läs elokapinas åtgärdslista

3. Stärk demokratin

Regeringen bör sammankalla ett slumpmässigt urvalt medborgarforum2 som representerar hela befolkningen med uppgiften att göra lagförslag angående rättvisa klimat- och miljöaktioner. 

Läs mera.

Partipolitiken har i sitt nuläge inte lyckats bemöta ekokrisen. I förebyggandet av ekokrisen är det nödvändigt att öka vanliga medborgares makt och minska lobbarnas samt storföretagens påverkningsmöjligheter. Medborgarforumet får information av sakkunniga och behöriga, för diskussioner utgående från forskningsrön och förser riksdagen med förslag om socialt rättvisa medel för att påskyndaminskningen av utsläpp, för att stoppa artförlusten och överkonsumtionen. Riksdagen bör behandla forumets förslag såsom lagförslag inom ett år.

4. Rättvis förändring

Regeringen bör inom utrikes- och inrikespolitiken priorisera dem som är i mest sårbar ställning och de människosamhällen som värst lider av ekokrisen.

Läs mera.

Finland bör betala sin andel av klimatskulden till det globala Syd. Klimatskulden består av de globala nordiska ländernas enorma historiska klimatutsläpp och deras katastrofala följder. I klimatskuldens namn bör Finland driva avskrivandet av det globala Syds statsskulder3 till IMF och till Världsbanken samt öka på skuldfri klimatfinansiering4 till dessa samhällen. I Finland bör de fattigas, låginkomsttagarnas, vårdpersonalens samt lantbrukarnas utkomst förbättras i både hederlighetens och krishållbarhetens namn. Samernas och andra ursprungsfolks självbestämmande- och markanvändningsrätt bör erkännas samt respekteras.

Principer och värderingar
Aktionkonsensus
FAQ

  1.  För att för sin egen del hålla sig till 1,5 graders utsläppskvoten i Paris klimatavtal, bör Finland vara kolneutralt år 2025. Beräkningen beaktar i hemlandet producerade och konsumtionsbaserade kolutsläpp. Vår aktuella utsläppstakt får oss att överskrida vår kolbudget inom två år. Vid ett beaktande av principen för den historiska miljörättvisan, borde kolneutraliteten vara uppnådd vid nuläge. Ju längre det räcker att nå kolneutralitet, desto mer kolnegativ blir Finland tvungen att vara senare. 

  2. Ett slumpmässigt urval som en representation för hela befolkningen innebär att medborgarforumets sammansättning bör vara representativ angående kön, skolning, inkomstnivå och bostadsområde. Medborgarforumet är ett övervägande demokratiskt organ, vars idé är att föra samman Finland i ett miniatyrformat och att skapa ett aktivt resonerande rum som möjliggör ett beslutsfattande som  överskrider partilinjer och beaktar ett långt tidsperspektiv. 

  3.  Avskrivningen av skulder länkas till klimat- och miljöinstatser. Den världsomfattande klimatskuldkampanjens idé är att genom skuldavskrivningen göra det möjligt att låta fossila bränslen förbli i jordmånen i dessa områden.  Avskrivningen skulle befria dessa områden från sin aktuella skuldbörda, vilken profiterar internationella storföretag och skapar en mekanism för exploateringen av naturresurser och försäljning på världsmarknaden. 

  4.  Klimatfinansieringen riktar sig till klimat- och anpassningarbetet. Den innehåller även ersättningar för förluster och skador som förorsakats av klimatuppvärmningen. Erhållandet av finanser kommer att beröra ett utsläppsnålt globalt  Syd, men inte Kina eller de rikaste oljeproducentländerna såsom Saudi-Arabien, vilka inte har samma situation i förhållande till klimaträttvisa.