Eläinkapina keskittyy eläintuotannon rooliin ilmastonmuutoksen etenemisessä. Pyrimme olemaan silta ilmasto- ja eläinoikeusliikkeiden välillä. Tahdomme Suomen siirtyvän kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään.

Vaatimukset

1. Kerro totuus

Hallituksen on kerrottava totuus ilmastonmuutoksesta ja ekologisen kriisin vakavuudesta sekä yhdessä muiden instituutioiden ja median kanssa viestittävä kansalaisille muutoksen tarpeen kiireellisyydestä. 

Hallituksen ja median tulee liittää kertomukseensa tarve ruokajärjestelmän perinpohjaisesta muutoksesta. Ilmastokriisistä puhuttaessa ei voida sivuuttaa eläintuotannon vaikutusta planeettamme metsien häviämiseen, merien lajikatoon, biodiversiteetin vähenemiseen ja ilmanlaatuun.  

2. Toimi nyt

Hallituksen on luotava sitova lainsäädäntö hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Tämä ei voi tapahtua ilman siirtymistä kestävämpään kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään.  

3. Valta kansalle

Valtion tulee luoda ilmaston ja ekologian kriisiä käsittelevä ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä tekevä kansalaisfoorumi.

Kansalaisfoorumin yhtenä toimeksiantona tulee olla sellaisen lainsäädännön luominen, joka auttaa Suomea siirtymään kasvipohjaiseen ruokajärjestelmään.

Sanomamme

Olemme tavallisia ihmisiä, jotka vaativat muutosta. Meidän vaatimuksemme ovat: kerro totuus, toimi nyt, valta kansalle. Meillä on uniikki rooli aktivoida massoittain ihmisiä. Keskitymme ilmastokriisiin liittyvään viestintään, mutta olemme silta ilmastokatastrofin ja eläinoikeusliikkeen välillä. Haluamme Suomen siirtyvän oikeudenmukaiseen kestävään kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään.

Tärkeitä sanoja viestinnässämme:

  • siirtymä: emme halua eläintuotannossa työskentelevien joutuvan työttömiksi, vaan on keksittävä kaikille hyvä tapa siirtyä kasvipohjaiseen tuotantoon, haluamme välttää me vastaan ne ajattelutapaa, tämä on prosessi, joka ei tapahdu yön yli
  • kestävä: järjestelmä, joka tuottaa mahdollisimman vähän harmia, luodaan prosesseja, joka ovat kestäviä, kestävässä maailmassa olisi kasvipohjainen ruoantuotantojärjestelmä, joka on ravintoarvoltaan ja kaikilla muilla tavoilla kestävä
  • oikeudenmukainen: reilu, laadukas, oikeudenmukainen työntekijöille, eläimille ja maapallolle
  • kasvipohjainen ruoantuotantojärjestelmä: eli ei vegaaninen elämäntyyli, keskittyy vain ruokaan, liittyy ilmastokriisiin

Strategiamme

Eläinkapinan toiminnan ydin on väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Koska aika on vähissä ovat kansalaistottelemattomuus ja kapinointi välttämättömiä. Kehotamme jokaista keräämään rohkeutensa, jotta saamme yhdessä aikaan yhteiskuntajärjestelmän muutoksen.

Toimintamme ei keskity yksilöiden kulutusvalintoihin, vaan poliittisen muutokseen luomiseen, sekä vallitsevan yhteiskuntajärjestelmään muuttamiseen. Suhtaudumme myönteisesti yksilöiden kestävämpiin kulutusvalintoihin, mutta ne eivät ole vaatimus Eläinkapinaan liittymiselle. Arvostamme kaikkia yksilöiden kulutustottumuksiin keskittyviä järjestöjä, mutta näemme omana roolinamme vaatia Suomen hallitukselta merkittäviä muutoksia parhaillaan vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään.

Emme keskity perinteisiin kampanjointimenetelmiin, kuten adresseihin tai kansanedustajille kirjoittamiseen. Kunnioitamme kuitenkin kaikkea työtä, jota tällä hetkellä tehdään muutoksen luomiseksi, emmekä yritä korvata tai poistaa sitä. Emme pysty tekemään kaikkea yksin, joten keskitymme omaan rooliimme yhteiskunnallisten liikkeiden seassa – suurien joukkojen väkivallattomaan kansalaisuustottelemattomuuteen.

Voimme tehdä aktioita, joilla on vakavammat potentiaaliset seuraamukset (esimerkiksi putkaan joutuminen tai vankeus). Emme halua tai tarvitse sitä, että jokainen joutuisi pidätetyksi, sillä se ei välttämättä ole kaikkien kohdalla mahdollista. Haluamme kuitenkin, että jokainen osallistuja näkee kansalaistottelemattomuuden tärkeänä työkaluna tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Edistämme julkista joukkokansalaistottelemattomuutta. Tämä tarkoittaa taloudellisen häiriön aiheuttamista nykyisen poliittisen järjestelmän horjuttamiseksi, sekä sosiaalisen rauhan rikkomista ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi. Olemme hyvin pahoillamme aiheuttamastamme epäjärjestyksestä.

Kulttuurimme

Me pyrimme rakentamaan avoimen, joustavan ja alati kehittyvän kulttuurin. Tarpeen mukaan muokkautuva kulttuuri on välttämätön, jos haluamme muuttaa maailmaa  merkityksellisesti ja pysyvästi. Olemme tietoisia siitä, että saatamme omaksua liikkeeseemme elementtejä järjestelmästä, jota yritämme muuttaa. Yhteiskunnallista sortoa kuten seksismiä tai rasismia saattaa esiintyä liikkeemme sisällä.

Siksi me opimme jatkuvasti, ja pyrimme luomaan ympäristön, joka hävittää kaikki yhteiskunnallisen sorron muodot ja on avoin kaikista lähtökohdista tuleville ihmisille. Haluamme kaikkien tuntevan olonsa tervetulleeksi, hyväksytyksi ja osaksi yhteisöä. Haluamme, että kaikki tulevat kuulluiksi ja tuntevat itsensä voimaantuneiksi yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen tai identiteettiin katsomatta.

Me pyrimme omaamaan kulttuurin, joka perustuu luonnon asettamille periaatteille. Sen tarkoituksena on luoda uudenlainen kulttuuri, joka on samalla sekä joustava että vankka, ja joka tukee meitä kaikkia näiden tulevien muutoksien aikana. Olemme sitä mieltä, että luonnollinen toiminnan kiertokulku, lepo ja reflektointi ovat välttämättömiä liikkeemme ylläpidon kannalta. Meillä ei ole yhtä oikeaa määritelmää toimintatavoillemme, vaan luotamme kehykseen, joka perustuu luonnollisille periaatteille. Tämä sallii jokaisen meistä kehittää oma lähestymistapamme uudistuvan kulttuurin toteuttamiseen. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että jokainen antaa hiukan enemmän kuin ottaa. 

Rakenteemme

Järjestömme koostuu hajautetuista ja itsenäisistä ryhmistä. Näissä ryhmissä yksilöillä on mahdollisuus reagoida nopeasti alati muuttuviin tilanteisiin, ja ryhmällä on mahdollisuus valjastaa kaikkien kollektiivinen panos. Me pyrimme välttämään hierarkian tai valtasuhteiden syntymistä. Haluamme antaa yksilöille mahdollisuuden käyttää luovuuttaan, kunhan he ottavat ryhmän suostumuksen huomioon. Tämä tehdään itsejärjestäytyvän järjestelmän avulla. Haluamme siirtää vallan ihmisiltä prosesseille ja rooleille. Tämä varmistaa sen, että kaikki toimivat samojen sääntöjen mukaisesti, eikä kenelläkään yksittäisellä ihmisellä ole enemmän valtaa kuin muilla. Kuka tahansa, joka noudattaa periaatteitamme voi toimia Eläinkapinan nimissä.